中國古文之家 訪問手機版

《歸去來兮辭·并序》拼音版,帶全文注音(陶淵明)-文言文

推薦專題:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和圖片兩種版本,由于文字版本不便于保存,建議下載圖片版本保存,后期我們會提供word文檔版本。
 • guī

  lái


  ·
  ·
  bìng

 • 
  [
  wèi
  jìn
   
  ]
  táo
  yuān
  míng
 • 
   
   
   

  jiā
  pín
   
  gēng
  zhí

   
  yòu
  zhì
  yíng
  shì
   
  píng

  chǔ

   
  shēng
  shēng
  suǒ

   
  wèi
  jiàn

  shù
   
  qīn

  duō
  quàn

  wéi
  zhǎng

   
  tuō
  rán
  yǒu
  huái
   
  qiú
  zhī


   
  huì
  yǒu

  fāng
  zhī
  shì
   
  zhū
  hóu

  huì
  ài
  wéi

   
  jiā
  shū


  pín

   
  suì
  jiàn
  yòng

  xiǎo

   

  shí
  fēng

  wèi
  jìng
   
  xīn
  dàn
  yuǎn

   
  péng


  jiā
  bǎi

   
  gōng
  tián
  zhī

   


  wéi
  jiǔ
   

  biàn
  便
  qiú
  zhī
   

  shào

   
  juàn
  rán
  yǒu
  guī

  zhī
  qíng
   


   
  zhì
  xìng

  rán
   
  fēi
  jiǎo

  suǒ

   

  dòng
  suī
  qiè
   
  wéi

  jiāo
  bìng
   
  cháng
  cóng
  rén
  shì
   
  jiē
  kǒu   

  shì
  chàng
  rán
  kāng
  kǎi
   
  shēn
  kuì
  píng
  shēng
  zhī
  zhì
   
  yóu
  wàng

  rěn
   
  dāng
  liǎn
  cháng
  xiāo
  shì
   
  xún
  chéng
  shì
  mèi
  sāng


  chāng
   
  qíng
  zài
  jùn
  駿
  bēn
   

  miǎn

  zhí
   
  zhòng
  qiū
  zhì
  dōng
   
  zài
  guān

  shí


   
  yīn
  shì
  shùn
  xīn
   
  mìng
  piān
  yuē
   
  guī

  lái

   
   


  suì
  shí

  yuè

   
 • 
   
   
   
  nǎi
  zhān
  héng

   
  zài
  xīn
  zài
  bēn
   
  tóng

  huān
  yíng
   
  zhì

  hòu
  mén
   
  sān
  jìng
  jiù
  huāng
   
  sōng

  yóu
  cún
   
  xié
  yòu

  shì
   
  yǒu
  jiǔ
  yíng
  zūn
   
  yǐn

  shāng


  zhuó
   
  miǎn
  tíng  yán
   

  nán
  chuāng


  ào
   
  shěn
  róng

  zhī

  ān
   
  yuán

  shè

  chéng

   
  mén
  suī
  shè
  ér
  cháng
  guān
   


  lǎo

  liú

   
  shí
  jiǎo
  shǒu
  ér
  xiá
  guān
   
  yún

  xīn

  chū
  xiù
   
  niǎo
  juàn
  fēi
  ér
  zhī
  huán
   
  jǐng  jiāng

   


  sōng
  ér
  pán
  huán
   
 • 
   
   
   
  guī

  lái

   
  tián
  yuán
  jiāng  guī
     xīn
  wéi
  xíng

   

  chóu
  chàng
  ér

  bēi
   


  wǎng
  zhī

  jiàn
   
  zhī
  lái
  zhě
  zhī

  zhuī
   
  shí  wèi
  yuǎn
   
  jué
  jīn
  shì
  ér
  zuó
  fēi
   
  zhōu
  yáo
  yáo

  qīng
  yáng
   
  fēng
  piāo
  piāo
  ér
  chuī

   
  wèn
  zhēng


  qián

   
  hèn
  chén
  guāng
  zhī

  wēi
   
 • 
   
   
   
  guī

  lái

   
  qǐng

  jiāo

  jué
  yóu
   
  shì


  ér
  xiāng
  wéi
   

  jià
  yán

  yān
  qiú
   
  yuè
  qīn

  zhī
  qíng
  huà
   

  qín
  shū

  xiāo
  yōu
   
  nóng
  rén
  gào


  chūn

   
  jiāng
  yǒu
  shì


  西
  chóu
   
  huò
  mìng
  jīn
  chē
   
  huò
  zhào

  zhōu
   

  yǎo
  tiǎo

  xún

     ér
  jīng
  qiū
   

  xīn
  xīn

  xiàng
  róng
   
  quán
  juān
  juān
  ér
  shǐ
  liú
   
  shàn
  wàn

  zhī

  shí
   
  gǎn

  shēng
  zhī
  xíng
  xiū
   
 • 
   
   
      

  xíng

  nèi


  shí
   


  wěi
  xīn
  rèn

  liú
   

  wèi

  huáng
  huáng


  zhī
   

  guì
  fēi

  yuàn
   

  xiāng   
  huái
  liáng
  chén


  wǎng
   
  huò
  zhí
  zhàng
  ér
  yún

   
  dēng
  dōng
  gāo

  shū
  xiào
   
  lín
  qīng
  liú
  ér

  shī
   
  liáo
  chéng
  huà

  guī
  jìn
   


  tiān
  mìng   
 
多音字列表
“并”:bìng,其它讀音:bìng,bīng
“陶”:táo,其它讀音:táo,dào
“家”:jiā,其它讀音:jiā,jia,jie,gū
“不”:,其它讀音:bú,bù,fǒu,pī
“給”:,其它讀音:gěi,jǐ
“生”:shēng,其它讀音:shēng,xìng
“生”:shēng,其它讀音:shēng,xìng
“見”:jiàn,其它讀音:jiàn,xiàn
“其”:,其它讀音:qí,jī,jì
“術”:shù,其它讀音:shù,shú,zhú
“親”:qīn,其它讀音:qīn,qìng
“為”:wéi,其它讀音:wéi,wěi,wèi
“長”:zhǎng,其它讀音:cháng,zhǎng
“有”:yǒu,其它讀音:yǒu,yòu
“靡”:,其它讀音:mí,mǐ,mó
“會”:huì,其它讀音:huì,kuài
“有”:yǒu,其它讀音:yǒu,yòu
“侯”:hóu,其它讀音:hóu,hòu
“為”:wéi,其它讀音:wéi,wěi,wèi
“家”:jiā,其它讀音:jiā,jia,jie,gū
“見”:jiàn,其它讀音:jiàn,xiàn
“于”:,其它讀音:yú,xǖ,wéi,wū
“于”:,其它讀音:yú,xǖ,wéi,wū
“風”:fēng,其它讀音:fēng,fěng,fàng
“憚”:dàn,其它讀音:dàn,dá
“遠”:yuǎn,其它讀音:yuǎn,yuàn
“彭”:péng,其它讀音:péng,bāng
“澤”:,其它讀音:zé,shì
“家”:jiā,其它讀音:jiā,jia,jie,gū
“為”:wéi,其它讀音:wéi,wěi,wèi
“便”:biàn,其它讀音:biàn,pián
“少”:shào,其它讀音:shǎo,shào
“有”:yǒu,其它讀音:yǒu,yòu
“何”:,其它讀音:hé,hē,hè
“矯”:jiǎo,其它讀音:jiǎo,jiáo
“厲”:,其它讀音:lì,lài
“得”:,其它讀音:dé,děi,de
“切”:qiè,其它讀音:qiē,qiè
“從”:cóng,其它讀音:cóng,zòng
“于”:,其它讀音:yú,xǖ,wéi,wū
“生”:shēng,其它讀音:shēng,xìng
“一”:,其它讀音:yī,yí,yì
“當”:dāng,其它讀音:dāng,dàng
“裳”:cháng,其它讀音:cháng,shang
“氏”:shì,其它讀音:shì,zhī
“喪”:sāng,其它讀音:sāng,sàng
“于”:,其它讀音:yú,xǖ,wéi,wū
“奔”:bēn,其它讀音:bēn,bèn
“一”:,其它讀音:yī,yí,yì
“將”:jiāng,其它讀音:jiāng,qiāng,jiàng
“不”:,其它讀音:bú,bù,fǒu,pī
“為”:wéi,其它讀音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它讀音:bú,bù,fǒu,pī
“知”:zhī,其它讀音:zhī,zhì
“可”:,其它讀音:kě,kè
“追”:zhuī,其它讀音:zhuī,duī
“其”:,其它讀音:qí,jī,jì
“遠”:yuǎn,其它讀音:yuǎn,yuàn
“覺”:jué,其它讀音:jué,jiào
“風”:fēng,其它讀音:fēng,fěng,fàng
“夫”:,其它讀音:fū,fú
“載”:zài,其它讀音:zǎi,zài
“載”:zài,其它讀音:zǎi,zài
“奔”:bēn,其它讀音:bēn,bèn
“僮”:tóng,其它讀音:tóng,zhuàng
“仆”:,其它讀音:pū,pú
“有”:yǒu,其它讀音:yǒu,yòu
“南”:nán,其它讀音:nán,nā
“趣”:,其它讀音:qǖ,qù,qǔ,cù,cǒu
“常”:cháng,其它讀音:cháng,shàng
“矯”:jiǎo,其它讀音:jiǎo,jiáo
“遐”:xiá,其它讀音:xiá,hú
“觀”:guān,其它讀音:guān,guàn
“鳥”:niǎo,其它讀音:niǎo,dǎo
“知”:zhī,其它讀音:zhī,zhì
“還”:huán,其它讀音:huán,hái,xuán
“景”:jǐng,其它讀音:jǐng,yǐng
“將”:jiāng,其它讀音:jiāng,qiāng,jiàng
“請”:qǐng,其它讀音:qǐng,qíng,qīng
“與”:,其它讀音:yú,yǔ,yù
“相”:xiāng,其它讀音:xiāng,xiàng
“親”:qīn,其它讀音:qīn,qìng
“樂”:,其它讀音:lè,liáo,yuè
“將”:jiāng,其它讀音:jiāng,qiāng,jiàng
“有”:yǒu,其它讀音:yǒu,yòu
“于”:,其它讀音:yú,xǖ,wéi,wū
“車”:chē,其它讀音:chē,jū
“棹”:zhào,其它讀音:zhào,zhuō
“窕”:tiǎo,其它讀音:tiǎo,yáo
“萬”:wàn,其它讀音:wàn,mò
“得”:,其它讀音:dé,děi,de
“吾”:,其它讀音:wú,yù
“生”:shēng,其它讀音:shēng,xìng
“行”:xíng,其它讀音:háng,xíng
“休”:xiū,其它讀音:xiū,xǔ
“內”:nèi,其它讀音:nèi,nà
“幾”:,其它讀音:jī,jǐ
“不”:,其它讀音:bú,bù,fǒu,pī
“委”:wěi,其它讀音:wěi,wēi
“任”:rèn,其它讀音:rèn,rén
“為”:wèi,其它讀音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它讀音:hé,hē,hè
“吾”:,其它讀音:wú,yù
“鄉”:xiāng,其它讀音:xiāng,xiàng
“不”:,其它讀音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它讀音:kě,kè
“期”:,其它讀音:qī,jī
“皋”:gāo,其它讀音:gāo,háo
“乘”:chéng,其它讀音:chéng,shèng
“化”:huà,其它讀音:huà,huā
“盡”:jìn,其它讀音:jìn,jǐn
“樂”:,其它讀音:lè,liáo,yuè
“夫”:,其它讀音:fū,fú
“疑”:,其它讀音:yí,nǐ,níng
 
歡迎留言/糾錯(共有信息0條))

網友留言
暫時沒有相關的糾錯或者留言評論信息!
古文之家 www.rvmiik.icu ICP備案: 渝ICP備08100657號-6
古文投稿聯系方式 郵箱:[email protected] 本站非贏利組織,為個人網站,所有內容僅供學習和交流,如無意間侵權,請聯系告知,立馬刪除。
pk10骗局全过程 赚钱团队 四川快乐12 26选5彩票开奖查询 11208期博彩老头 云南快乐10分遗漏72期 北京赛车开奖数据 意甲足球电视直播频道 江西多乐彩老走势图 星悦浙江麻将安卓版本 彩票泳坛夺金 福建11选5今日开奖 股票配资流程 秒速时时彩五星计划在线 河北排列7开奖公告 安徽体彩11选5开奖结果 海王3海王觉醒捕鱼下载